Vidensinformeret skoleledelse

Aabenraa Kommune manglede et værktøj, der kunne give en bedre ramme for samarbejdet om vidensinformeret skoleledelse i en kommune, ved at trække brugbar viden ud af de store mængder data, der produceres hos skolerne.

Kravet var, at værktøjet skulle give en nem og enkel tilgang til at arbejde med progression og løfteevne, og hjælpe med at holde fokus på de prioriterede mål.

Skolevisioner ApS, der også leverer Klassetrivsel.dk, har udviklet Visko.dk til at løse denne opgave, og platformen tilbydes nu til alle danske kommuner.

KOM I GANG PRINT PRODUKTARK

 • Det kan være svært at måle den reelle løfteevne

  Følg årgangens, klassens, og den enkelte elevs udvikling over tid.

 • Visko.dk giver dig mulighed for at følge løfteevnen for klasser og årgange via diagrammer og skemaer

  Følg løfteevnen over tid, på tværs af obligatoriske og frivillige test.

 • Data fra obligatoriske test, frivillige test og trivselsmålinger samles i Visko.dk

  Få brugbar viden ud af de store mængder data der produceres.

 • Zoom ind på de relevante data, og undgå at drukne i det der ikke er det vigtigste

  Hold fokus på de prioriterede mål.

 • Integrationsplatformen og Klassetrivsel.dk kan levere data direkte vil Visko.dk

  Dataintegration gør det let at samle og korrelere data fra forskellige kilder.

 • Det kan være svært at måle den reelle løfteevne

  Følg årgangens, klassens, og den enkelte elevs udvikling over tid.

 • Visko.dk giver dig mulighed for at følge løfteevnen for klasser og årgange via diagrammer og skemaer

  Følg løfteevnen over tid, på tværs af obligatoriske og frivillige test.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Et samarbejdsværktøj

Samarbejdsværktøj, ikke kontrolværktøj

Visko.dk er bygget til at være et samarbejdsværktøj på flere niveauer.

Forvaltning og skoleledelse anvender Visko.dk til at få afstemt et reelt billede af skolernes løfteevne på forskellige områder og årgange, og til fastsættelse og opfølgning på måltal.

Skoleledelse, vejledere og lærere anvender Visko.dk til at følge årgange, klasser og enkelte elever over tid.

Få det reelle billede

Specialklasser kan filtreres fra, for at give et mere reelt billede

Få et reelt overblik, f.eks. med mulighed for at vælge om du ønsker at medtage specialklasser i udregningen af de vægtede gennemsnit.

Mange tal er i dag ubrugelige, da fordelingen af specialklasser kan skævvride sammenligningen mellem skoler.

Få samling på data

Spredte data fra mange kilder kan samles

Visko.dk giver konsulenter, skoleledere, vejledere og lærere mulighed for at få præsenteret tal og grafer, der sammenholder frivillige test, obligatoriske test, karakterer, diagnostiske test samt trivselsdata fra UVM og Klassetrivsel.dk.

Derudover kan der sammenholdes med en lang række andre data, som I kan vælge at indtaste. Den enkelte kommune er selv med til at definere sine fokuspunkter.

Hold fokus på de prioriterede mål

Der er evidens for at afstemning af fokus mellem skole og kommune giver bedre resultater

Det er vigtigere end nogensinde at finde fælles fokuspunkter i det kommunale skolevæsen.

Klart formulerede mål på fokuserede områder giver det bedste afsæt for den fælles indsats.

Dataintegration gør arbejdet let

Integrationsplatformen giver adgang til resultater fra test og prøver. Klassetrivsel giver adgang til trivselsdata på mange niveauer

Når Integrationsplatformen hos STIL åbner i efteråret 2016, vil der blive implementeret automatisk hentning af centrale data.

Derudover vil der blive mulighed for integration med de nationale trivselsmålinger og TOPI modulet i Klassetrivsel.dk.

Følg elever, klasser og årgange over tid

Fremgangen hos elever, klasser og årgange kan følges over tid

De lærere, vejledere og skoleledere, der har brug for det, kan følge den enkelte elev, klasse og årgang gennem hele skoleforløbet.

På forvaltningsniveau kan man følge årgange og skoler, og dykke ned i tendenser og trends.

Hvordan virker det?

Ved indtastning eller dataintegration samles relevante data fra mange forskellige kilder i Visko.dk. På baggrund af statistiske analyser af store mængder data omregnes alle data til en sammenlignelig skala. Derved bliver det muligt at følge udviklingen gennem skoleforløbet, på tværs af obligatoriske tests, frivillige tests og afgangskarakterer. Derudover kan disse resultater sammenholdes med f.eks. trivselsdata, diagnostiske tests, uddannelsesparathed og andre relevante parametre.

Kan vi selv være med til at definere indholdet?

Den enkelte kommune er selv med til at definere opsætningen af de parametre, man ønsker at fokusere på.

Kan vi ikke allerede se det hele andre steder?

Visko.dk giver merværdi på flere måder. For det første bliver data samlet på ét sted, i et overskueligt værktøj. For det andet giver systemets indbyggede grafiske værktøj mulighed for let at sammenholde forskellige parametre i overskuelige grader. Derudover har vi indbygget beregninger i systemet, der gør det muligt at sammenholde forskellige typer af data.

Hvad med datasikkerheden?

Skolevisioner ApS, som udvikler og driver Visko.dk, overholder Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen, og er underlagt en årlig IT sikkerhedsrevision. Vi indgår en databehandleraftale med jeres kommune ved opstart, som definerer vores håndtering af jeres data.

Skolevisioner ApS udvikler og driver også Klassetrivsel.dk, som anvendes på mere end halvdelen af landets skoler.

Se vores seneste revisionserklæring og læs mere om vores håndtering af personfølsomme oplysninger her.